atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Hesap İnceleme Komisyonu

Hesap İnceleme Komisyonu; Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 80.maddesi gereğince Meclis üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından en az üç, en fazla 7 kişiden oluşan bir hesap inceleme komisyonunu seçer.

Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Odamızda Hesap İnceleme Komisyonu 7 kişiden oluşmuştur.

Toplantılarda, Genel Sekreter ve/veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür. Her toplantıda hazirun cetveli tutulur. Odamız Hesap İnceleme Komisyonu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Diğer hükümler Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 80.maddesine istinaden uygulanır.

Oda Meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık mizanı, bütçe gelir-gider izleme raporu, yıl sonu kesin hesap, kat-i mizan ve bilanço ile her yılını bütçesi, kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifeleri ile hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini ve tadillerini, bütçe talimatını inceler ve bir raporla meclis onayına sunar.

Odamız Hesap İnceleme Komisyonu ayda bir kez ve ayın 2. ya da 3. haftasında toplanır. Komisyon toplantı tarihindeki değişiklik üyelere ilgili birim tarafından SMS ve/veya telefon ile görüşmek suretiyle bildirilir, toplantı sonrası olumsuz görüş olması halinde Rapor Yönetim Kurulu’na sunulur, olumsuz görüş olmaması halinde Rapor, her ayın son Perşembe günü toplanan Oda Meclisi onayına sunulur.

Rapor, her ay yapılan toplantı sonucu iki nüsha olarak düzenlenir bir nüshası Hesap İnceleme Komisyon dosyasına, Hazirun cetveli ile birlikte yerleştirilir. Diğer nüsha ise Meclis onayına sunulduktan sonra Meclis Karar Defterine yapıştırılarak, Meclis Divanı tarafından imzalanır.