+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

İHALE İLANI İŞLERİ

Diğer Duyurular
16 Ocak 2023
Paylaş

Değerli üyemiz,

T.C Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden odamıza gelen 13.01.2023 tarihli E-54482096-755.02.03-469009 sayılı yazıda

T.C.

HATAY VALİLİĞİ

İL AFET VE ACİL DURUM HARCAMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

 

            Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde STK’lar tarafından yapımı devam eden briket evler için pis su- temiz su hattı yapılması ve kazılan yerlerin düzeltilmesi işi Pazarlık Usulü ve Birim Fiyat Esası ile ihale edilecektir.

 

1- İdarenin Adresi: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde STK’lar tarafından yapımı devam eden briket evler için pis su- temiz su hattı yapılması ve kazılan yerlerin düzeltilmesi işi

b) Yapılacağı yer: Suriye İGAB Bölgesi

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi: İşyeri tesliminden itibaren 180 takvim günüdür.

3- İhalenin;                                                                               

a) Yapılacağı yer: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY

b) Tarihi ve saati: 24/01/2023 - Saat 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Oda Kayıt Belgesi

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya İmza Beyannamesi. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

d) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte teklif dosyasının kapalı zarf içerisinde, en geç ihale günü saat 14.00’e kadar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İskenderun yolu 23. Km Paşaköy Köprüsü Yanı Tavla Caddesi No:1 Antakya/HATAY adresine teslim edilecektir.

  İhale pazarlık usulü yapıldığından dolayı istekliler tarafından kapalı zarf şeklinde verilen tekliflerin açılmasına müteakip, açık eksiltme yöntemi ile ikinci teklifler alınacaktır. Bu sebepten dolayı isteklilerin teklif vermeye yetkili/yetkilendirilmiş kişilerinin bizzat ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

6- Konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları ihaleye teklif veremez.

7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (OTUZ) takvim günü olmalıdır.

9- İhalenin saatinden önce iptal edilmesine veya teklifler alındıktan sonra gerek görülmesi halinde iptal edilmesine İdare Yetkilidir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı’ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10- Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11- İhalede verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olup sözleşme imzalanacaktır.

12- İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil) : 15.000,00-TL’dir.

13- İhale dokümanı satış bedeli yatırılacak hesap no: Hatay Valiliği Afet ve Acil Harcama Komisyon Başkanlığı hesabına (Ziraat Bankası Antakya Şubesi IBAN TR80 0001 0003 0639 3244 9750 01 Hesap No: 306- 39324497-5001) yatırılması.

14- İhale dokümanı;  banka satış bedeli  dekontu idareye teslim edildikten sonra verilecektir.

15- İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu, iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İndirilebilir Dökümanlar