• DÖVİZ KURLARI
    • Dolar Alış : 5.9111
    • Euro Alış : 6.5539
    • Dolar Satış : 5.9348
    • Euro Satış : 6.5802

1-      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” çerçevesinde Oda’nın muhasebe işlerini yürütmek.

2-      Hazırlık bütçesini, kesin hesap, aylık mizan, bilânço, bütçe gelir ve giderlerini hazırlamak, günlük alındı ve ödeme makbuzlarının kaydına ve kasa mevcudunun kontrolüne yarayan kasa raporunu her gün hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak.

3-      Oda bütçesinde fasıllar veya fasıl maddeleri arasında aktarma taleplerini; fasıllar arasında ise Meclise, fasıl maddeleri arasında ise Yönetim Kuruluna sunmak üzere Genel Sekretere önermek.

4-      Yevmiye defterini, defteri kebiri, sabit kıymetler defteri, kıymetli evrak defteri, tahakkuk ve takip defteri ve ihtiyaca göre yardımcı defterlerin elektronik ortamda tutulmasını sağlamak, bunların her ay sonunda tasdikli müteferrik yapraklar kullanarak alınması ve yıl sonunda ciltlenerek muhafaza edilmesini sağlamak.

5-      Yevmiye defterinin her mali yılın başında notere ibraz ve tasdik ettirilmesini sağlamak.

6-      Fiyat araştırmaları ve istihbarat işlemlerini muamelat yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

7-      Her iş günü sonunda TIR Karne stokları ile muhasebe kayıtlarının karşılaştırılmasını sağlamak.

8-      Yönetim Kurulunca belirlenen imza yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.

9-      Genel Sekretere bağlı olarak Odanın Satın Alma işlemlerini yürütmek, firmalardan satın alma işlemleri ile ilgili teklifler almak, satın alınan ürünlerin kontrolünü yapmak ve onaylayıp imzalanması için Genel Sekretere sunmak.

10-   Odaya kayıtlı üyelerin aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilatını yapmak.

11-   Yapılan işlemlerle ilgili para tahsilatını yapmak ve makbuz kesmek.

12-   Günlük kasa raporunu almak.

13-   Günlük işlemlerin sonunda kasadaki paraları sayarak; kasa raporu kayıtlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek.

14-   Aylık sigorta, vergi, telefon, elektrik, su giderlerinin takibini yaparak, ödenmesini sağlamak.

15-   Personel sağlık giderlerini “TOBB Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakıf Senedi” ne  göre  ödemek.

16-   Personel maaşlarının hesaba yatırılmasını sağlamak.

17-   Genel Sekreterin onayıyla Odanın ödemelerini yapmak.

18-   Ay sonlarında banka faiz gelirlerini kontrol etmek.

19-   Bilirkişi ödemelerini yapmak.

20- Genel Sekreterlikçe verilen görevleri yerine getirmek.


 Görevli Personeller


Adı-Soyadı Ünvanı Mail Adresi Dahili
Rana BUDAK Muhasebe Müdürü  rbudak@antakyatso.org.tr   148
Duygu MENGİLLİ Veznedar  dmengilli@antakyatso.org.tr    131
Gökhan ERTÜRK Veznedar 143
Murat ERGÜVENOĞLU Muhasebe Destek Hizmetleri Memuru m.erguvenoglu@antakyatso.org.tr 155